Algemene voorwaarden

Welkom bij de algemene voorwaarden ("Voorwaarden") van Brond. Lees ze aandachtig door voordat u uw bestelling plaatst of uw informatie met ons deelt. Bij vragen over deze voorwaarden kunt u contact opnemen met Brond (KVK 80691773) via info@brondinterior.com.

We kunnen deze Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen zonder u hiervan op de hoogte te stellen. Wijzigingen zijn van toepassing op alle volgende ontvangen bestellingen. U wordt gevraagd om uw toestemming te geven voor deze Voorwaarden voordat u uw informatie indient via het formulier ("Quiz") op onze website of voordat u uw bestelling plaatst. Door hiermee akkoord te gaan, bent u wettelijk gebonden aan deze Voorwaarden. Als u niet akkoord gaat met deze Voorwaarden, dient u het gebruik van de website te staken.

Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Brond:: de natuurlijke of rechtspersoon die (toegang tot) digitale inhoud en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;
 2. Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;
 3. Partijen: Brond en de consument
 4. Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen Brond en de consument wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten, digitale inhoud en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;
 5. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen;
 6. Aanvullende overeenkomst: een overeenkomst waarbij de consument producten, digitale inhoud en/of diensten verwerft in verband met een overeenkomst op afstand en deze zaken, digitale inhoud en/of diensten door Brond worden geleverd of door een derde partij op basis van een afspraak tussen die derde en Brond;
 7. Digitale inhoud: gegevens die in digitale vorm geproduceerd en geleverd worden;
 8. Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn Herroepingsrecht;
 9. Herroepingsrecht: de mogelijkheid van de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand;
 10. Dag: kalenderdag;
 11. Duurovereenkomst: een overeenkomst die strekt tot de regelmatige levering van zaken, diensten en/of digitale inhoud gedurende een bepaalde periode;
 12. Duurzame gegevensdrager: elk hulpmiddel – waaronder ook begrepen e-mail – dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging of gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie is bestemd, en die ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

Artikel 2 - Identiteit van de ondernemer

Brond:

Kamer van Koophandel nummer: KVK 80691773

Btw-identificatienummer: NL003482464B52

Laura van der Heijden

De Belschuur 10

3816 BR Amersfoort

e-mail: laura@brondinterior.com

Artikel 3 - Gebruik van website

 1. Brond verleent u hierbij een persoonlijke, herroepbare, beperkte, niet-exclusieve en niet-overdraagbare licentie om de website uitsluitend voor uw persoonlijk gebruik te gebruiken, die geen activiteiten omvat die verband houden met enige commerciële, ondernemers- of professionele activiteit, op voorwaarde dat u voldoet aan de voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande mag u geen eigendomskennisgevingen of -labels wijzigen, vertalen, decompileren, er afgeleide werken van maken, kopiëren, distribueren, demonteren, uitzenden, verzenden, publiceren, verwijderen of wijzigen. spiegelen, frame, exploiteren, verhuren, leasen, private label, een zekerheidsbelang verlenen in, of anderszins de website gebruiken op een manier die hierin niet uitdrukkelijk is toegestaan.
 2. Het afnemen van een dienst via de website is alleen toegestaan voor mensen met een minimum leeftijd van 18 jaar.

Artikel 4 - Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, werkzaamheden, bestellingen, overeenkomsten (op afstand) en leveringen van diensten of producten door of namens Brond.
 2.  Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Brond voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, aangeven op welke wijze de algemene voorwaarden bij Brond zijn in te zien en dat zij op verzoek van de consument zo spoedig mogelijk kosteloos digitaal worden toegezonden.
 3. Partijen kunnen alleen afwijken van deze voorwaarden als zij dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
 4. Partijen sluiten de toepasselijkheid van aanvullende en/of afwijkende algemene voorwaarden van de klant of van derden uitdrukkelijk uit.

 

Artikel 5 - Het aanbod

 1. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten, digitale inhoud en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.
 3. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden. Dit houdt met name in: De prijs, inclusief btw; De transportkosten; Hoe de overeenkomst zal worden voldaan en welke acties hiervoor nodig zijn; Of het herroepingsrecht van toepassing is; De betaalmethode, transport en de implementatie van de overeenkomst; De periode hoelang de consument kan beslissen of de consument het product koopt of de periode die Brond vaststelt voor een prijs; Waar de consument informatie kan vinden over zijn/haar aankoop; De manier waarop de consument informatie kan verkrijgen over de data die hij/zij heeft gegeven tijdens het opzetten van de overeenkomst, maar ook hoe hij/zij deze data weer kan herroepen voordat de overeenkomst is volbracht; De talen waarin de overeenkomst zal verschijnen; De gedragsvoorwaarden waaraan Brond zich dient te houden en waar de consument deze voorwaarden elektronisch kan vinden; De minimale duur van een overeenkomst wanneer het gaat om een overeenkomst waarbij de overeenkomst een bepaalde tijdsperiode duurt.

Artikel 6 - De overeenkomst

 1.  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 5, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 2. Brond bevestigd langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door Brond is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.
 3. Het is verplicht om de nominatieve informatie te verstrekken die tijdens een online verkoop is verzameld, aangezien deze informatie nodig is voor de verwerking en levering van bestellingen en voor het opstellen van facturen. Deze informatie is strikt vertrouwelijk.
 4. Een ontvangstbevestiging van de bestelling wordt per e-mail naar de klant gestuurd. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming aanvaardt de klant het gebruik van elektronische post voor de bevestiging van de inhoud van de bestelling door Brond. We zullen uw gegevens verwerken in overeenstemming met ons privacybeleid. Door een bestelling te plaatsen of gebruik te maken van onze diensten, gaat u akkoord met onze opslag en verwerking van uw gegevens en bevestigt u dat de door u verstrekte gegevens juist en volledig zijn.
 5. Bij elektronisch tot stand gekomen overeenkomsten, treft Brond passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving.
 6. Brond zal uiterlijk bij levering van het product, de dienst of digitale inhoud aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen: 1. hoe consument Brond kan contacteren in geval van klachten; 2. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht; 3. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop; 4. de prijs met inbegrip van alle belastingen van het product, dienst of digitale inhoud; voor zover van toepassing de kosten van aflevering; en de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst op afstand.
 7. Brond behoudt zich het recht voor om een bestelling van een klant met wie er een geschil is over een eerdere bestelling, of als we redelijkerwijs geloven dat u deze Voorwaarden heeft geschonden, niet te accepteren.

Artikel 7 - Herroepingsrecht bij levering van diensten en digitale inhoud

 1. Bij levering van diensten en digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, heeft de consument recht op een bedenktijd van 14 dagen. De bedenktijd gaat in op de dag nadat de overeenkomst tussen de partijen is aangegaan.
 2. Tijdens de bedenktijd kunt u zonder reden op te geven de overeenkomst ontbinden.
 3. Wij geven u bij het aanbod informatie hoe u gebruik kunt maken van uw herroepingsrecht. Deze informatie moet redelijk en duidelijk zijn.
 4. Alle kosten die u al heeft betaald, betalen wij zo spoedig mogelijk terug, maar uiterlijk binnen 14 dagen, geteld vanaf de dag nadat u de herroeping aan ons heeft gemeld.

Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

Consument heeft geen herroepingsrecht van 14 dagen bij dienstenovereenkomsten met Brond na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als:

a. de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument en;

b. de consument heeft verklaard dat hij of zij het herroepingsrecht verliest zodra Brond de overeenkomst volledig hebben uitgevoerd.

Artikel 9 - Verplichtingen van de ondernemen bij herroeping

 1. Als de ondernemer de melding van herroeping door de consument op elektronische wijze mogelijk maakt, stuurt hij na ontvangst van deze melding onverwijld een ontvangstbevestiging.
 2. De ondernemer gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
 3. Wanneer de consument heeft betaald, zal Brond dit geld zo snel mogelijk terugstorten, uiterlijk 30 dagen na de herroeping.

Artikel 10 - De prijs

 1. Alle prijzen die Brond hanteert zijn in euro’s, zijn inclusief btw en exclusief eventuele overige kosten zoals administratiekosten, heffingen en reis-, verzend- of transportkosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of anders overeengekomen.
 2. Alle prijzen die Brond hanteert voor zijn producten of diensten, op zijn website of die anderszins kenbaar zijn gemaakt, kan Brond te allen tijde wijzigen.
 3. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 4. In afwijking van het vorige lid kan Brond producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar Brond geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 5. Indien partijen voor een dienstverlening door Brond een totaalbedrag zijn overeengekomen, is dit altijd een richtprijs, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een vaste prijs, waarvan niet kan worden afgeweken, zijn overeengekomen. Brond is gerechtigd om tot 10% van de richtprijs af te wijken. Indien de richtprijs meer dan 10% hoger uit gaat vallen, dient Brond de klant tijdig te laten weten waarom een hogere prijs gerechtvaardigd is.

Artikel 11 - Nakoming overeenkomst en garantie

 1. Brond staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 2. Wanneer partijen een overeenkomst met een dienstverlenend karakter zijn aangegaan, bevat deze voor Brond enkel inspanningsverplichtingen, geen resultaatsverplichtingen.
 3. De consument neemt de verantwoordelijkheid op het moment dat hij of zij besluit het advies van Brond op te volgen. Dit geldt voor alle tot stand gekomen overeenkomsten (op afstand) tussen Brond en consument. Indien consument kiest voor de service ‘winkellijst’, stelt Brond een advieslijst samen met voorgestelde producten als onderdeel van het interieuradvies. Hierbij kunnen links worden gedeeld met webshops of leveranciers van de producten, echter is Brond niet verbonden met deze webshops of leveranciers. Derhalve is Brond op geen enkele manier aansprakelijk voor de beschikbaarheid, het bestelproces, de levering, eventuele geschillen of andere aspecten van de geadviseerde producten.
 4. De consument neemt de verantwoordelijkheid op het moment dat hij of zij besluit het advies van Brond op te volgen. Dit geldt voor alle tot stand gekomen overeenkomsten (op afstand) tussen Brond en consument. Indien consument kiest voor de service ‘winkellijst’, stelt Brond een advieslijst samen met voorgestelde producten als onderdeel van het interieuradvies. Hierbij kunnen links worden gedeeld met webshops of leveranciers van de producten, echter is Brond niet verbonden met deze webshops of leveranciers. Derhalve is Brond op geen enkele manier aansprakelijk voor de beschikbaarheid, het bestelproces, de levering, eventuele geschillen of andere aspecten van de geadviseerde producten.

Artikel 12 - Uitvoering van de overeenkomst

 1. Brond zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.
 2. Brond heeft het recht om de overeengekomen dienstverlening (gedeeltelijk) te laten verrichten door derden.
 3. De uitvoering van de overeenkomst geschiedt in onderling overleg en na schriftelijk akkoord.
 4. Het is de verantwoordelijkheid van de consument dat Brond tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Indien de consument er niet voor heeft gezorgd dat Brond tijdig kan beginnen aan de uitvoering van de overeenkomst, komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en/of extra uren voor rekening van de consument.

Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden en Brond zal het betaalde bedrag zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, aan de consument terugbetalen.

Artikel 13 - Informatieverstrekking door de consument

 1. Advies door Brond is gebaseerd op en afhangend van de informatie die wordt aangedragen door de consument via het formulier (“Quiz”) op de website of via een andere overeengekomen weg. Daaruit voortvloeiend hangt de kwaliteit van het advies samen met de kwaliteit en nauwkeurigheid van de door de consument aangeleverde informatie, foto’s en gegevens.
 2. De consument stelt alle informatie, foto’s en gegevens die relevant zijn voor de correcte uitvoering van de overeenkomst tijdig en in gewenste vorm en op gewenste wijze beschikbaar aan Brond.
 3. De consument staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde informatie en gegevens.
 4. Stelt de consument niet, niet tijdig of niet behoorlijk de door Brond redelijkerwijs verlangde informatie, foto’s en gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de overeenkomst hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten en extra uren voor de rekening van de klant.

Artikel 14 - De betaling

 1. Brond accepteert betaling via Ideal, Paypal en Klarna. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Brond te melden.
 2. De prijzen worden weergegeven in euro's. Let op: als u ervoor kiest om in een andere valuta dan uw eigen "lokale" valuta te betalen, kan uw creditcard- / betaalkaartaanbieder u wisselkoerskosten in rekening brengen. Indien geen latere datum is afgesproken, vindt betaling van producten en diensten plaats na het plaatsen van de bestelling via de website, voordat de consument de producten of dienst ontvangt, tenzij anders overeengekomen.
 3. Een orderbevestiging wordt naar de consument verstuurd per e-mail. In overeenstemming met de bepalingen van de Algemene Verordering Persoonsgegevens, accepteert de consument het gebruik van e-mail voor het toesturen van de factuur en orderbevestiging door Brond. Na betaling door consument en het versturen van de orderbevestiging door Brond, is er sprake van een overeenkomst tussen beide partijen.
 4. Indien de consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door Brond is gewezen op de te late betaling en Brond de consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is Brond gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=. De ondernemer kan ten voordele van de consument afwijken van genoemde bedragen en percentages.

Artikel 15 - Klachtenregeling

 1. De consument dient een door Brond verleende dienst zo spoedig mogelijk te onderzoeken op eventuele tekortkomingen.
 2. Beantwoordt een verleende dienst niet aan hetgeen de klant redelijkerwijs van de overeenkomst mocht verwachten, dan dient de consument binnen bekwame tijd na constatering van de tekortkomingen Brond hiervan op de hoogte te stellen door een e-mail te sturen naar info@brondinterior.com.
 3. De consument geeft daarbij een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming, zodat Brond in staat is hierop adequaat te reageren.
 4. De consument dient aan te tonen dat de klacht betrekking heeft op een overeenkomst tussen partijen.
 5. Indien een klacht betrekking heeft op lopende werkzaamheden, kan dit in ieder geval niet toe leiden dat Brond gehouden kan worden om andere werkzaamheden te verrichten dan zijn overeengekomen.
 6. Bij Brond ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Brond binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

Artikel 16 - Wijziging van de overeenkomst

Indien na het afsluiten van de overeenkomst voor de uitvoering ervan het nodig blijkt om de inhoud ervan te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aan.

Artikel 17 - Wijziging van de algemene voorwaarden

 1. Brond is gerechtigd deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
 2. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.
 3. Grote inhoudelijke wijzigingen zal Brond zoveel mogelijk vooraf met de klant bespreken.
 4. Consumenten zijn gerechtigd bij een wezenlijke wijziging van de algemene voorwaarden de overeenkomst op te zeggen.

Artikel 18 - Intellectuele eigendomsrechten

 1. Brond bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de website, de inhoud ervan (inclusief - maar niet beperkt tot - tekst, ontwerp, lay-out, brochures, catalogusafbeeldingen, Instagram-berichten en video's), de producten, de domeinnaam en namen, tenzij anders vermeld, bijvoorbeeld door bronvermelding of een website URL bij afbeeldingen. 
 2. Elk gebruik van onze intellectuele eigendomsrechten, inclusief - maar niet beperkt tot - het geheel of gedeeltelijk kopiëren of opslaan van dergelijke inhoud, anders dan voor eigen persoonlijk, niet-commercieel gebruik, is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brond.
 3. Brond stelt de consument aansprakelijk voor alle veroorzaakte directe en indirecte schade wanneer gebruik gemaakt wordt van intellectuele eigendomsrechten zonder onze toestemming.
 4. Brond bezit alle intellectuele eigendomsrechten op de adviezen en ontwerpen gemaakt voor consumenten. Daarom heeft Brond het recht om deze adviezen en ontwerpen in haar portfolio te presenteren, tenzij de klant expliciet heeft aangegeven dit niet te willen.

Artikel 19 - Geschillen

Op overeenkomsten tussen Brond en de consument waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Brond is vastbesloten een minnelijke schikking te vinden voordat gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Versie: November 2020, Amersfoort 

Dankjewel, je formulier is verzonden.

Koop een van onze pakketten en wij kunnen aan jouw persoonlijke ontwerp beginnen. Heb je al een pakket? Geweldig! Wij gaan voor je aan de slag.